اسم الحرف

Match the Arabic letters with their names

  

Choose the correct name for each Arabic letter from the drop-box. Click on the speaker icon and listen to Saliha using the letter

    speaker.gif       ا
    speaker.gif       ب
    speaker.gif       ت
    speaker.gif       ث
    speaker.gif       ج
    speaker.gif       ح
    speaker.gif       خ
    speaker.gif       د
    speaker.gif       ذ
    speaker.gif       ر
    speaker.gif       ز
    speaker.gif       س
    speaker.gif       ش
    speaker.gif       ص
    speaker.gif       ض
    speaker.gif       ط
    speaker.gif       ظ
    speaker.gif       ع
    speaker.gif       غ
    speaker.gif       ف
    speaker.gif       ق
    speaker.gif       ك
    speaker.gif       ل
    speaker.gif title=       م
    speaker.gif       ن
    speaker.gif       ه
    speaker.gif       و
    speaker.gif       ي