GrammarSoft ApS

World of VISL -> ELU-ansøgning  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

Projektbeskrivelse


Efteruddannelse af seminariets sproglærere (VISL-SEM)


1. Formålet

Formålet med projektet er at udvikle et målrettet efteruddannelsestilbud for sproglærere ved de 18 danske lærerseminarier inden for området: computerstøttet undervisning i grammatik i folkeskolens sprogfag samt ’dansk som andetsprog’ baseret på en sproguafhængig algoritme (’constraint grammar’), således som dette er implementeret i VISL (se bilag 4).Hensigten er at kvalificere seminarielærerne til at anvende nyudviklede IT-redskaber i deres sprogundervisning.


VISL tilbyder et ensartet system til analyse af de sprog, der undervises i på seminarierne. Herved tilgodeses behovet for kontinuitet i sprogundervisningen. Samtidig støttes det tværsproglige aspekt – til gavn først og fremmest for seminarielærere, men også for studerende og i sidste ende eleverne i landets folkeskoler.

2. Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere er a) Institut for Sprog- og Kommunikation, Syddansk Universitet (VISL), b) Holbæk Seminarium c) Odense Seminarium CVU Fyn og d) Århus Dag- og Aftenseminarium.


På nuværende tidspunkt har vi tilsagn om deltagelse fra følgende: fra VISL-gruppen – Eckhard Bick, John Dienhart og Anette Wulff, fra Holbæk Seminarium – Tine Tang Lystbæk (Seminariernes Engelsklærerforening), fra Odense Seminarium – Keld Vorup Sørensen (rektor) og Jesper Zimmer Hansen (dansk), fra Århus Dag- og Aftenseminarium – Hanne Kjærgaard (engelsk).

3. Følgegruppe

Der oprettes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra samtlige samarbejdspartnere og ELU.

4. Begrundelse

Med den nye læreruddannelse, der blev indført i 1997, blev der i bekendtgørelsen (§ 8) indført en formel bestemmelse om, at brugen af IT skal integreres i alle læreruddannelsens fag – herunder altså også sprogfagene. Samtidig har udviklingen inden for læreruddannelsesområdet siden 1997 vist, at institutionerne i stigende omfang har problemer med, at de studerendes kundskaber og færdigheder i grammatik ligger på et niveau, der er vanskeligt for underviseren at afhjælpe i et tidsmæssigt reduceret liniefag. Deltagelse i projektet skulle gerne give seminarielærerne yderligere grammatisk kompetence samt lejlighed til at stifte bekendtskab med et IT-baseret system, der øger muligheden for selvstudium og dermed formindsker tidspresset i deres undervisning. En af systemets forcer er muligheden for differentiering på alle niveauer, således at den enkelte bruger kan arbejde på sit eget niveau og i sit eget tempo.


Seminarielærerne kan, efter deltagelse i projektet, inddrage de studieværktøjer, der er udviklet af VISL, i deres undervisning på flere måder: a) som værktøj for individuelle studerende og grupper (’self-paced learning’) i deres personlige studieproces, b) som undervisnings­værktøj på linjefagsholdene og c) som et fuldt udviklet ’system’, som de studerende udarbejder pædagogiske og fagdidaktiske strategier i forhold til.


En ’flaskehals’ i denne udviklingsproces er imidlertid seminarielærernes kompetence på området. Deres grammatiske og sprogdidaktiske viden er udviklet mere ’traditionelt’, og de færreste har erfaring med IT-muligheder inden for sprogundervisning. Der er derfor behov for, at seminarielærernes kompetencer udvikles og styrkes med henblik på at overvinde ’barrierer’ i forhold til den pædagogiske nyttiggørelse af et IT-system som VISL.

5. Tidsramme

Projektet tænkes gennemført over to år, med start 1. januar 2004. Den foreløbige tidsplan ser således ud:

 1. Udvikling af kursusmaterialer og tilrettelæggelse af kompetenceudviklende efteruddannelsesforløb for sproglærere ved alle landets seminarier – samt etablering af kursusnetværk i sproggrupper på landsplan (6 mdr: januar - juni). Her mødes alle partnere i Odense 2 gange (januar 2004 og april 2004).

 2. Afholdelse af kurser for de seminarielærere, der har tilmeldt sig projektet, hvor de anvender de under A. nyudviklede materialer (18 mdr):

 • Fælles introduktion til VISL-systemet og til det udviklede kursusmateriale (Odense) (1 dag: august 2004)

 • Afsøgning af områdets/programmernes muligheder og begrænsninger samt opgradering af egne færdigheder på brugerniveau

 • Projektdag, hvor kursusdeltagerne formulerer eget undervisningsprojekt, evt. i grupper (evt. Århus) (1 dag: oktober/november 2004)

 • Fortsat arbejde med systemet og kursusmaterialet, samt deltager-projektudarbejdelse

 • Midtvejsseminar med udveksling af erfaringer (evt. Holbæk) (1 dag: januar/februar 2005)

 • Deltagerne færdiggør deres undervisningsprojekt og afprøver det om muligt i egen undervisning

 • Afsluttende konference med projektpræsentation og kursusevaluering mv. (Odense) (1 dag: november 2005)

 • Opsamling, udarbejdelse af afsluttende rapport/evaluering og aflægning af regnskab (december 2005)

 1. Undervejs hot-line support fra VISL og evt. mulighed for at udvikle nye features, som måtte være særligt relevante for seminarielærernes efteruddannelse.

6. Mulige emner til deltagerprojekter

Generelt skal emnerne dække såvel faglige som didaktiske vinkler på inddragelsen af IT/VISL i seminarielærernes undervisning. Her følger nogle mulige emner, som seminarielærerne kan vælge som projektemne:

 • Et undervisningsforløb til introduktion af tværsproglig basisgrammatik

 • for et linjehold i dansk (med henblik på også at lette undervisningen i dansk som andetsprog)

 • som kursusudbud sent i forløbet for studerende med flere sprogfag.

 • Sprogspecifikt undervisningsforløb for studerende i fremmedsprog/dansk som andetsprog med henblik på at sikre ensartet basis hos de studerende. Dette involverer naturligt overvejelser om progression og differentiering.

 • Udarbejdelse af plan for inddragelse af VISL i linjefag over hele forløbet og i forskellige sammenhænge – progression er et væsentligt emne her.

 • Udarbejdelse af plan for inddragelse af VISL som differentieringsværktøj i forhold til de studerende – førende til kvalificeret selvstudium.

 • Udarbejdelse af en sprogspecifik plan for, hvilke områder der med VISL kan lægges ud til selvstudium – rationalisering/effektivisering/frigørelse af tid til andre væsentlige aspekter.

 • Hvordan kan VISL og elevsprogsanalyser samarbejde?

 • Udarbejdelse af undervisningsforløb, som sigter mod – via det eksemplariske princip – at inspirere de studerende og sætte dem i stand til på didaktisk velfunderede måder at inddrage IT/VISL i deres egen praksis.

7. Fremtidsperspektiv

Projektet vil forhåbentligt have en langvarig og omfattende spredningseffekt, idet de seminarielærere, der har deltaget i projektet, vil erhverve ekspertise i anvendelse af et sprogligt IT-værktøj, der er gratis tilgængeligt, og som løbende bliver opdateret og videreudviklet.


Det relativt lille antal seminarier i Danmark giver god basis for netværkssamarbejde mellem sproglærere i alle dele af landet. Gennem deltagelse i projektet vil de ikke bare kunne udveksle ideer og erfaringer, men også få umiddelbar inspiration fra de enkelte deltagerprojekter, som vil blive udviklet under efteruddannelsesforløbet. 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version