GrammarSoft ApS

World of VISL -> Få grammatikken med – hele vejen og med IT  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 Få grammatikken med – hele vejen og med IT


Nyt kursus, skræddersyet til dansk- og fremmedsprogslærerne ved de danske seminarier.


VISL

Visual Interactive Syntax Learning

Syddansk Universitet - Odense

Ét system til grammatikundervisning i hele uddannelsessystemet!


Tanken bag hele kurset er at være medvirkende til, at der kan finde en reel og logisk progression sted med hensyn til grammatikundervisningen i det danske uddannelsessystem, fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til de mellemlange og lange videregående uddannelser. Dette kan lade sig gøre takket være det system, der er blevet udviklet som en del af VISL-projektet ved Syddansk Universitet. (Se https://edu.visl.dk for projektets hjemmeside.)


Dette tværsproglige grammatiksystem anvendes i flere folkeskoler og anbefales af UVM til brug i gymnasieskolen. Det er herudover ved at vinde indpas i de øvrige ungdomsuddannelser. Som følge heraf vil der inden for de nærmeste år komme studerende på seminarierne, som kender systemet og dets fordele og derfor ønsker at arbejde videre med det på seminarieniveau.


Hvilke områder af mit fag vil kunne styrkes gennem kurset?


VISL-systemet er i høj grad et værktøj til at få overblik over sproget, dets opbygning og anvendelse. Derfor sigter kurset bl.a. mod at kvalificere arbejdet med elevsprogsanalyse og fejlretning samt hele det område, der hedder ”læreren som sproglig vejleder”. Endvidere vil kurset sætte deltagerne i stand til at bruge systemet ikke blot til analyse af egne studerendes og elevers sprog, men også til analyse af sproget i litteratur og aviser med henblik på at undersøge fx stilistiske træk og deres sammenhæng med grammatiske kategorier.


For undervisningen i dansk som andetsprog er det yderligere en styrke, at systemet giver mulighed for at sammenligne grammatik på tværs af mange sprog – og i det hele taget er det naturligvis en fordel, at studerende møder et genkendeligt system i hvert fald i dele af deres grammatikundervisning, samt at de oplever, at vi som sproglærere trods mange sprog taler samme (meta)sprog.Vil kurset gavne mig eller mine studerende?

Kurset skulle gerne gøre begge dele.


  • De deltagende seminarielærere vil få opbygget et basiskendskab til systemet og dets muligheder i egen konkrete undervisning i en projektform á la den, der kendes fra fx Skole-IT og Seminarie-IT.


  • I forbindelse med kurset vil deltagerne naturligt få opbygget netværk og samarbejdsrelationer, enten inden for eget fag eller på tværs af fag, blandt det enkelte seminariums sproglærere eller mellem lærere på flere seminarier.


  • De studerende vil kunne nyde godt af deres lærers deltagelse i kurset gennem en for dem lettere tilgang til de kerne-/basisgrammatiske områder af de enkelte sprogfag og i høj grad gennem øgede muligheder for at kunne arbejde selvstændigt og umiddelbart givtigt med grammatikken i et system, som er fleksibelt og rummer store muligheder for nem og naturlig differentiering.


  • Samtidig vil de studerendes egne skriftlige arbejder kunne inddrages i den daglige undervisning, og de studerende vil kunne få redskaber til at tilpasse, målrette og videreudvikle deres eget sprog gennem en øget grammatisk forståelse.


  • Endelig vil de studerende gennem VISL kunne komme til at bruge grammatikken på en umiddelbart tilgængelig og differentierbar måde i deres arbejde med at blive sproglige vejledere for deres kommende elever. Dette vil kunne ske gennem egen lærers eksemplariske brug af systemet til netop dette.


  • Systemet arbejder med en kombination af leg og læring.


Praktiske oplysninger

Dato: Kurset består af 4 heldagsmoduler fra august 2004 til november 2005. Imellem kursusgangene arbejder deltagerne individuelt og i grupper/netværk med selvvalgte projekter.


1. kursusgang: tirsdag d. 31. august, 2004 i Odense kl. 11.00 – 17.00

Fælles introduktion til VISL-systemet og det udviklede kursusmateriale.


2. kursusgang: onsdag d. 27. oktober, 2004 i Århus kl. 11.00 - 17.00

Projektdag, hvor kursusdeltagerne formulerer eget undervisningsprojekt.


3. kursusgang: torsdag d. 7. april, 2005 i Århus kl. 11.00 – 17.00

Midtvejsseminar med udveksling af erfaringer, ideer, afhjælpning af problemer og input til videreudvikling af systemet i relation til deltagerprojekterne.


4. kursusgang: fredag d. 18. november, 2005 i Odense kl. 11.00 – 17.00

Afsluttende konference med projektpræsentation og kursusevaluering.


Pris: 3.200 kr. for hele forløbet inkl. materialer og forplejning.
Girokort tilsendes efter tilmelding.


TILMELDINGSFRIST FREDAG D. 25. JUNI 2004


Yderligere oplysninger samt tilmelding enten pr. e-mail eller telefon:


Anette Wulff

Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet, Odense

wulff@language.sdu.dk

tlf: 65 50 33 62


VISL

Visual Interactive Syntax Learning

Syddansk Universitet - Odense


Udvikling af kurset muliggøres af en bevilling fra ELU, Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede, som er med til at finansiere udarbejdelsen af kursusmateriale og udvidelse/tilpasning af det bestående system til at kunne løse seminariespecifikke behov. Materiale og kursus udarbejdes i et samarbejde mellem VISL-gruppen ved Syddansk Universitet i Odense samt sproglærere ved seminarierne i Holbæk, Odense og Aarhus.

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version