GrammarSoft ApS

World of VISL -> Skriftlige Kompetencer  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

Samarbejde om styrkelse af elevernes skriftlige kompetencer

1. Mål og indhold
Projektet "Samarbejde om styrkelse af elevernes skriftlige kompetencer" indgår i de prioriterede indsatsområder omtalt i "Forsøg, udviklingsarbejde og efteruddannelse i de gymnasiale uddannelser 2005". Projektet tager udgangspunkt i de ministerielle bekendtgørelser og anbefalinger i rapport fra Dansk Evalueringsinstitut, "Skriftlighed i gymnasiet" af 2004. Formålet er:
  • at udvikle et 3-dages kursusforløb, som skal uddanne ressourcepersoner på landets gymnasier til at styrke samarbejdet om skriftlighed i og imellem faggrupper
  • at udvikle de undervisningsmidler, primært internetbaserede, der skal anvendes på og efter kurset.
Ressourcepersonerne vil efterfølgende kunne igangsætte et lignende forløb for kolleger på egen skole.

Målet med kurset er, at deltagerne udvikler kompetencer, der sætter dem i stand til initiere udformningen af fælles retningslinier for det skriftlige arbejde på tværs af lærerteam og faggrupper på egen skole.
Dette sker ved at deltagerne via kurset
  • bibringes viden og redskaber, der er anvendelige i det konkrete arbejde med vejledning af elever i skriftlige udtryksformer i eget fag
  • rustes til at initiere en konkret og systematisk indsats i forhold til det kollegiale samarbejde omkring elevernes skriftlige kompetencer på egen skole
  • får vejledning i praktisk tilrettelæggelse af skolebaserede kurser for egne kolleger
Desuden vil kursusdeltagerne blive bedt om at beskrive, hvordan de vil implementere det lærte på egen skole, både i forhold til kolleger og egne elever.

Amtscentrene yder konsulentbistand til udvikling af kurser for ressourcepersonernes kolleger. Kurserne afholdes enten på egen skole, eller i amtscentrenes it-kursuslokaler, som stilles gratis til rådighed af amtcentrene.

Det anføres i Evalueringsrapporten, at mange lærere efter eget udsagn mangler faglige kompetencer til at forestå vejledningen i skriftlighed, herunder vejledning i brug af et klart, korrekt og hensigtsmæssigt sprog. (Evalueringsrapport "Skriftlighed i gymnasiet" s. 65).

Derfor vil kursusdeltagerne få en grundlæggende indføring i almen grammatik, herunder analyse, terminologi og sætningsstruktur baseret på VISL-systemet. Ved hjælp af VISL’s forskningsbaserede parsere og korpora er det desuden muligt at uddrage eksempler på sprogbrug og at sammensætte nye, tekstbaserede øvelser (af fx stilistisk art) ud fra lærebogstekster, internetmateriale eller elevopgaver. Fordi VISL-redskaberne som udgangspunkt håndterer både dansk og samtlige gymnasiale undervisningssprog, vil det være muligt at benytte et ensartet begrebsapparat på tværs af sprogene, og at høste synergigevinsten ved et tværsproglig kompetencetransfer.

Efterfølgende arbejdes der med forskellige former for øvelser, der træner skriveprocesser, samt diskussion - og fastlæggelse af fælles begrebsapparat for skriftligheden, herunder redegørelse, analyse, resumé og referat.

Afslutningsvis udarbejdes der en konkret plan for, hvordan ressourcepersonerne kan medvirke til at sikre fælles retningslinier for det skriftlige arbejde på tværs af lærerteam og faggrupper på egen skole.

Visionen er, at dette kursus på længere sigt skal medvirke til at fremme en fælles praksis på området "skriftlighed" på tværs af skolerne. Dette sker ved, at de ressourcepersoner, der uddannes på kurset, medvirker til at sikre en mere præcis målstyring af progression i udvikling af elevernes skriftlige kompetencer. Arbejdet med elevernes skriftlige kompetencer bør ikke ses som et isoleret indsatsområde, men som en integreret del af progressionen i elevernes studiekompetence, som gymnasiereformen lægger op til. Styrkelse af elevernes skriftlige kompetencer udgør således et led i gymnasiereformens kerneområde, "udvikling af elevernes studiekompetence", idet evnen til at bearbejde og formidle faglige problemstilliner og udtrykke sig i et klart og forståeligt sprog er en vigtig almen og studierelevant kompetence.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version