LATIN GRAMMATIK

af Jens Peter Jensen

 

INDHOLD

 

1. Funktioner på a) tekst- og b) sætningsniveau

a) YTRING: DEKLARATIV - INTERROGATIV - EKSKLAMATIV - PERFORMATIV - IMPERATIV

b) PRÆDIKAT - SUBJEKT - OBJEKT - ADVERBIAL - PRÆDIKATIV

bb) KONJUNKTION - SUBJUNKTION - RELATIV

2. Funktioner på gruppeniveau

PARATAGMET: KONJUNKTION - KONJUNKT

HYPOTAGMET: KERNE - ATTRIBUT - APPOSITION - DETERMINATOR -

FULDVERBAL - HJÆLPEPVERBAL - MODALT VERBAL -

PRÆPOSITION - REGIMEN - PRÆPOSITION MED KOMPARATORFUNKTION

3. Former på sætningsniveau

sætning: hovedsætning - bisætning - infinitivsætning - participialsætning - sætning uden prædikat

4. Former på gruppeniveau

gruppe: paratagme - hypotagme - finit verbalgruppe - infinit verbalgruppe - substantivgruppen -

adjektivgruppen - pronominalgruppen - adverbialgruppen - partikelgruppen

Ordklasser

5. Former på ordniveau - Verbet - De finitte former

finit verbum: person - numerus - diatese - tempus - modus

6. Former på ordniveau - Verbet - De infinitte former

tempus - diatese: infinitiv - participium - nd-form - supinum

7. Oversigter over former og mærker - Det finitte verbum

8. Specielle verber: 'sum' - 'possum' - 'eo' - 'fio'

9. Former på ordniveau - substantivet

genus - numerus - kasus - fleksionsklasser

10. Former på ordniveau - adjektivet

genus - numerus - kasus - fleksionsklasser - komparation

11. Former på ordniveau - pronominet

pronominaltyper - genus - numerus - kasus - fleksionsklasser

12. Former på ordniveau - numeraliet

kardinaltal - ordinaltal - distributivtal - multiplikativtal

13. Former på ordniveau - adverbiet

komparation

14. Former på ordniveau - partiklen

konjunktioner - subjunktioner - præpositioner