GrammarSoft ApS

Norwegian (nynorsk) -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Norwegian (nynorsk) VISLSentence AnalysisEdutainment

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Norwegian (nynorsk) sentences

Browse the sentences by clicking on the icon below:
ANN1-ANN198 BNN1-BNN231 CNN1-CNN226 DNN1-DNN109

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

NORSKE SETNINGAR - NYNORSK - NIVÅ D
[Norwegian sentences - nynorsk - level D]

Authored by: Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo

A. BLANDA SETNINGAR

DNN1) Bilen min er ny.
DNN2) Kaffien koker.
DNN3) Kjem du?
DNN4) Snart kjem han med bilen.
DNN5) Katten såg musa.
DNN6) Kari likte den nye filmen.
DNN7) Ola kjøpte ein stor iskrem.
DNN8) Familien åt middag på den store terrassen.
DNN9) Boka likte ho med det same.
DNN10) No startar den gamle sjåføren bilen.
DNN11) Kari gav Ola ei spennande pakke.
DNN12) I dag gav han henne ein klem.
DNN13) Morellane er modne.
DNN14) Er leksene vanskelege?
DNN15) Barnet heiter Kari.
DNN16) Granskingar har synt at dette i mange høve kan innebere risiko for ulykker.
DNN17) Norsk personell som arbeider med oljeutvinning på den norske kontinentalsokkelen, arbeider etter instruksar som er skrivne på engelsk.
DNN18) Praksis er at dei viktigaste forhandlingane og dei viktigaste sakene går på engelsk.
DNN19) Forklaringa på dette er enkel.
DNN20) Ei slik problemstilling er ikkje ny.
DNN21) Styremaktene søv, og engelsk blir oljenorsk.
DNN22) Det finst mykje litteratur om transnasjonale organisasjonar som stadfester dette.
DNN23) Bygningssjefen vert beden om å fylgja opp spørsmålet om utskiljing av grunn frå NSB.
DNN24) Heller ikkje NRK sine valsendingar fangar interesse lokalt.
DNN25) Då er det duka for kuppmakarar.
DNN26) Det vil vera urimeleg at han skal ha si opphavelege stilling ved sida av ordførarombodet, meinte Hansen.
DNN27) Men er drivkrafta bak eigeninteressene eller omsuta for bygda og samfunnet?
DNN28) Dei fleste er vel samde om at det skortar korkje på dugleiken eller pågangsmotet.
DNN29) Vil han få stor nok oppslutnad til å nå målet sitt?
DNN30) Men der stogga det.
DNN31) Han har stendig okkupert nytt land og ført ein okkupasjonspolitikk som har tent okkupanten.
DNN32) Desse kan koma høgt på strå for ei stuttare tid, men det er sjeldan det varar ved.
DNN33) Ein tredje kategori av politikarar er dei som har utsjåande med seg og eit godt omdøme på grasrotplanet.
DNN34) Det skal delast ut bestemannspremiar til beste jente og gut.
DNN35) Denne søknaden har ˜g vore framlagt for Hordaland politikammer som uttaleinstans.
DNN36) Dei har gjennom åra fått signal om at velforeininga burde engasjera seg til fordel for betre veg.
DNN37) Lagmannsretten seier seg samd i at ankaren ikkje har heimel for å anka.
DNN38) Det var ferdig på under ein time.
DNN39) Under ordskiftet kom det fram at alle partia sette ungdoms- og kulturpolitikk høgt.
DNN40) Var dette ein slags splitt- og herskmetode?
DNN41) Frå salen vart det stilt spørsmål om det var rett å setja opp to svake grupper mot kvarandre.
DNN42) Difor ville ein ikkje lova idrottshall i komande valbolk.
DNN43) Politiet gav kapteinen og rederiet bøter.
DNN44) Han har gjeve sine ordrar til dei underordna og lagt opp strategien for partiet.
DNN45) Da dommaren bles av kampen, var det stor stemning og mykje jubel på Søya-banen.
DNN46) Men særleg fleirtalet er misnøgd med den orienteringa som er gjeve frå banken om føremålet med fusjonen.
DNN47) Med 3 mot 2 stemmer vart denne tilrådinga lagt fram.
DNN48) Båe vedtaka var i samsvar med det barnehagenemnda hadde rådd til.
DNN49) I same vendinga godkjente kommunestyret årsmeldingar og reknskap.
DNN50) Det er 6 barn mellom 3 og 6 år som har søkt om å få nytte dette nye tilbodet om barnehage.
DNN51) Kvar dag er det ei samlingsstund på ein halv time, der barna syng, les og leikar.
DNN52) Da tek ein for seg dyr som barna kjenner til i bøker.
DNN53) Elles prøver ein å ta opp det som ungane sjølv er opptekne av, seier Hansen.
DNN54) Etter maten på ettermiddagen foregår leiken ute om veret tillt det, seier ho.
DNN55) Styraren ved korttidsbarnehagen vil berømme det gode personalsamarbeidet ein har
DNN56) No gav han månen ein god del av skulda for at han var komen i denne klemma.
DNN57) Bortafor går det andre vegar.
DNN58) Noko av draumen er i dei spisse neglene hennar som ripar små sirklar inne i handflata hans.
DNN59) Handa hans fer gjennom det vindvovne håret hennar.
DNN60) Ho kallar alt som kjem sigande for kjærleik.
DNN61) Det var jo det han hadde tenkt heile tida, men no var det sagt og det gavst ingen veg tilbake.
DNN62) No var dei på farlege vegar.
DNN63) All varme er stroken bort.
DNN64) Dei går inn som dei kom ut.
DNN65) Det slo ned i han.
DNN66) Ho greip ideen med stor glede.
DNN67) Augo stod breiddfulle av månelys.
DNN68) Dette var så fint som noko kunne få blitt.
DNN69) Kanskje regna det litt også.
DNN70) - Det skal eg fortelje deg i morgon, sa Kari.
DNN71) Vi vil gjerne ha oppseiinga skriftleg.
DNN72) No har dei fått beskjed både frå NAF og LO om at begge partane ser denne aksjonen som ulovleg.
DNN73) Vi kan ikkje overfor oss sjølv og andre fagorganiserte godta at folk blir oppsagde på usakleg grunnlag.
DNN74) Bedrifta har sagt at alle fjorten skal tilbake i jobb.
DNN75) Eg seier at vi skal diskutere det i sentralstyret.
DNN76) Det var ikkje berre orda som var framande, men også omgrepa og handlingane.
DNN77) Dersom styret i Jern og Metall kjem fram til at der er noko som må avklarast, skal vi ta kontakt med vårt juridiske kontor og våre konsulentar for å høyre deira vurdering av saka.
DNN78) Dei bygde seilskip her
DNN79) Då flyet svinga inn over byen, såg eg eit glimt av dei to kolossane.
DNN80) Det er store omskifte her, sa Hansen.
DNN81) Forbundet skulle ta over når dei kom fram til eit endeleg resultat.
DNN82) Han vart henta på flyplassen.
DNN83) Kva kan det tene til?
DNN84) Ei tid var han aktiv i kommunepolitikken.
DNN85) Heile byen veit at noko er på spel.
DNN86) Representantar er komne med tog og bil for å drøfte ei delikat sak.
DNN87) Dei ferskaste spekulantane ville sette småkapitalen i system, så ressursane kunne utnyttast betre i utlandet.
DNN88) Tenk om eg reiste etter til Russland!
DNN89) Det er inga meining i å tenke slik.
DNN90) På alle fortau og gatehjørne samlar det seg folk.
DNN91) Kva gjorde du da du var fjorten år?
DNN92) Namnet mitt er Karl Hansen.
DNN93) Frå porten var det ofte utsyn til ein eller fleire ruinar.
DNN94) Språkvanskane mine høyrde ikkje til på det nivået der skilnaden mellom norsk og tysk er avgjerande.
DNN95) Bygningsrådet slutta seg på møtet ˜g til planløysinga for området rundt minnesmerket.
DNN96) For 30 skattytarar har ein treft så godt at forskotsskatten har vorte heilt rett stipulert.
DNN97) I mellomtida har mange bygt hus og fått store gjeldsrenter, som gjer at dei får nedsett skatt.
DNN98) Kommunen følgjer det prinsippet at ein ikkje set noko tiltak i gang før det er finansiert.
DNN99) Verre er det med finansieringa.
DNN100) Men kommunen har liten eller ingen innverknad på finansieringssida
DNN101) Slike rammevilkår fastlegg sentrale styresmakter.
DNN102) Det er ei mager trøyst for den einskilde å få tildelt tomt eller husvære i burettslag når det heile strandar på skyhøge bukostnader og urimelege krav til eigenkapital.
DNN103) Konsekvensen blir at bustadfinansieringa me no har gjer skilnad på folk.
DNN104) Me vil ta dette opp att i Stortinget til hausten.
DNN105) Naudrakettane vart sett av mange personar i Stord-området.
DNN106) Svartesjøen nedanfor Naustbakkjen var full av siglarar, jekter og skøyter.
DNN107) Det vart selt 561 nye personbilar i Valdres i året som gjekk.
DNN108) Hansen vart råka av hjerneslag under ein hjarteoperasjon i mai.
DNN109) Det kom ein flokk skuleungdom på vegen.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2023 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version