GrammarSoft ApS

World of VISL -> VISL SEM  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 


VISL-SEM er et ELU-støttet VISL-initiativ, der henvender sig til lærerseminarierne. Til forskel fra veletablerede VISL-undervisnings-projekter som VISL-GYM og VISL-HHX, eller det nyligt startede VISL-folke, er udfordringen, at seminariernes undervisningsaktivitet rummer aspekter fra hele tre undervisningsniveauer: (a) Grammatisk-deskriptive og -analytiske færdigheder som sådanne ("language-awareness"), (b) Sprogspil og undervisningsprogrammer målrettet til folkeskoleeleverne ("language-teaching-tools"), og (c) Det didaktiske metaniveau mht. til hvordan VISL kan indbygges i en konkret undervisningskontekst, dens emne- og niveauprogression, samt berøringsflader mellem grammatik og andre sproglige eller samfundsfaglige læringsindhold ("teaching-awareness"). VISL-SEM vil her synliggøre, instrumentalisere og videreudvikle mulige anvendelser af IT-baseret grammatik i en seminariekontekst (jf. powerpoint-præsentation med idé-links).

VISL-SEM strækker sig over en 2-års-periode (2004-2005). Projektplanen rummer foruden udvikling af decideret undervisningsmateriale også en kursusrække på 4 heldagsseminarer for interesserede seminarielærere. En nærmere beskrivelse kan fås i pdf-format.

En væsentlig styrke ved VISL-systemet er at der bruges eet universelt grammatisk system for alle sprog og alle niveauer - eleven har altså, så at sige, aldrig "spildt" et stykke læring, idet de samme kategorier og betegnelser bruges i tilsvarende VISL-moduler for gymnasier og universitetet. Niveauforskellen ligger udelukkende i den systematiske forenkling hhv. underspecificering af begreberne, og i kompleksiteten i det sproglige materiale, der arbejdes med i en given pædagogisk-didaktisk kontekst.

Elevtekster til download:

Information til download:


Sentence Lab


Edutainment / Games


TextPainter


Quizzes

Grammy

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version